مرکز مشاوره و راهنمایی انجام پایان نامه و سمینار

انجام پایان نامه شیمی

مشاوره-انجام-پایان-نامه-شیمی مشاوریاب

در این بخش راسا به بررسی نحوه انجام پایان نامه شیمی ، انواع گرایش ها، نرم افزارهای کاربردی و پایگاه های معتبر این رشته می پردازد.

رشته شیمی (Chemistry) در ایران در مقطع لیسانس دارای گرایشهای محض و کاربردی می باشد و در مقطع کارشناسی ارشد دارای پنج گرایش‌ اصلی شامل:

 • شیمی تجزیه،
 • شیمی آلی،
 • شیمی معدنی،
 • شیمی فیزیک
 • و شیمی کاربردی می باشد.

طی چند سال اخیر گرایش هایی بین رشته ای نظیر:

 • نانو شیمی،
 • بیوتکنولوژی،
 • شیمی دریا،
 • شیمی مواد غذایی،
 • شیمی آفت کشها،
 • شیمی دارویی،
 • شیمی نفت و کاتالیز،
 • پلیمر و فیتوشیمی

به گرایش های شیمی اضافه شده است.

انجام پایان نامه شیمی ارلنن

انجام پایان نامه شیمی در تمامی گرایش ها

انجام پایان نامه شیمی – تجزیه

شیمی تجزیه به مطالعه شناسایی و بررسی اجزا بصورت طبیعی یا مصنوعی مواد می پردازد. کنترل کیفی محصولات ، کنترل آلاینده های آلی و پساب صنعتی، علوم پزشکی و بالینی)، عیارسنجی از مهمترین کاربردهای علم شیمی تجزیه می باشد.. انجام پایان نامه شیمی تجزیه غالبا در موضوعات مرتبط با کروماتوگرافی ، الکتروشیمی و اسپکتروسکوپی قابل انجام است. به طور کلی استخراج، شناسایی و تعیین داروها، آفت کشها، هیدروکربنها، انواع ترکیبات سمی دیگر و فلزات سنگین از انواع نمونه ها.

به طور مثال پایان نامه های شیمی تجزیه می توانند در قالب موضوعات زیر تعریف بشوند:

 • استخراج و شناسایی ترکیبات سمی (افلاتوکسین ها) در خشکبار، نان با کروماتوگرافی مایع فلورسانس
 • تعیین آفت کشها در میوه – سبزیجات و آنالیز با کروماتوگرافی گازی (قابل تعمیم به آب، روغن و …)
 • تغلیظ و تعیین فلزات سنگین در آب و آنالیز با دستگاه جذب اتمی یا طیف سنجی جرمی (قابل تعمیم به انواع مواد غذایی، روغن و …)
 • تعیین انواع یونهای فلزی، دارو ها یا انواع ترکیبات آلی الکترو اکتیو … با سیستم های الکتروشیمیایی
 • تعینین و انداره گیری نیترات ، فسفات ، سولفات و …. در نمونه های آبی
 • ساخت انواع حسگرهای الکتروشیمیایی نظیر بیوحسگرها، حسگرهای آنزیمی و غیرآنزیمی با استفاده از مواد الکترودی دارای ساختارهای نانو.
 • ساخت انواع الکترودهای مورد استفاده در سیستم های انرژی نظیر باتری ها، ابرخازن ها و پیل های سوختی و ارزیابی آنها توسط روش های الکتروشیمیایی.
 • ساخت انواع سیستم های Sample preparation و نانومواد مربوطه جهت استخراج قبل از هر آنالیز دستگاهی. از معروفترین روشها می توان به استخراج فاز جامد، استحراج فاز جامد مغناطیسی، استخراج فاز جامد میکرو، استحراج مایع –مایع و … اشاره کرد.

انجام پایان نامه شیمی تجزیه

با توجه به نیاز بخش های مختلف صنعتی و پژوهشی، انجام یک پایان نامه با عنوان مناسب می تواند رزومه مناسبی برای جذب یک شیمیست تجزیه در این مراکز شود.

انجام پایان نامه شیمی گرایش شیمی-فیزیک

شیمی فیزیک شاخه‌ای از علم شیمی است که به بررسی سیستم‌ های کوانتومی، شیمی هسته ای، جذب سطحی، شیستم های چند فازی، گازها، ترمودینامیک، طیف سنجی مولکولی و انواع فازهای انرژی و … می پردازد. در مواردی هم به سلولهای خورشیدی پرداخته می شود. با توجه به اینکه این گرایش نیاز به مهارت، تجیزات پیشرفته و خاصی دارد، فقط درصد کمی از ایده ها قایل انجام است. به طور مثال پایان نامه های شیمی فیزیک در موراد زیر قابل انجام است:

 • بررسی سنتیک واکنشها یا سنتیک جذب سطحی
 • بررسی ترمودینامیک انواع سیستم های جذب
 • بررسی فازهای انرژی بربرخی از اتمها
 • شبیه سازی و بررسی الکتروشیمی (خوردگی) انواع سیستم ها
 • ساخت و بررسی انواع سلولهای خورشیدی

انجام پایان نامه شیمی –آلی

شیمی آلی شاخه‌ای از علم شیمی است که به سنتز انواع ترکیبات آلی/دارویی و زیستی میپردازد. با توجه به فراوانی ترکیبات آلی و کربن دار زمینه کاری این رشته بسیار گسترده است.

انجام پایان نامه شیمی آلی میتواند در قالب موضوعات زیر تعریف شود:

– سنتز ترکیبات حلقوی با هترو اتم ها

– سنتز ترکیبات کینولین و مشتقات آن

– سنتز انواع بسپارها

– به کارگیری انواع کاتالیزورهای فلزی یا نانو برای سنتز ترکبات آلی

سنتز ترکیبات دارویی و ارزیابی خاصیت دارویی آنها

انجام پایان نامه شیمی آلی

انجام پایان نامه شیمی – معدنی

شیمی معدنی با علم کانی‌ها (مواد معدنی) و خاصیتهای آن مرتبط است. بررسی، آنالیز و تفسیر نظریات مرتبط با خواص و واکنش عنصرها و ترکیباتشان (بجز هیدروکربنها و اغلب مشتقات آنها) حیطه های اصلی شیمی معدنی می باشد. شیمی معدنی، تمام دانش هایی که از جمله ترکیبات کربن نباشند، به جز اکسید کربن و دی سولفید کربن را شامل می شود. انواع مواد معدنی و مطالعه ساختار کاتالیستها، ساختار کریستالها و …. در این گرایش قرار می گیرد.

انجام پایان نامه شیمی –کاربردی

شیمی کاربردی یک اصطلاح کلی در شیمی است که در مقابل شیمی محض قرار می‌گیرد و به این معنی است که این قسمت بیشتر در صنعت کاربرد دارد (رابط بین شیمی محض و مهندسی شیمی). تفاوت اصلی دو گرایش محض و کاربردی در نگاه و روش محققین آنها است.

پایان نامه های شیمی کاربردی می توانند در قالب موضوعات زیر ارائه شود:

 • تصفیه آب
 • انواع غشاها
 • جذب یا حذف آلاینده ها
 • خوردگی و …
 • سنتز و رشد و بررسی ویژگیهای ساختاری و موفولوژی نانو ساختارهای فلزی و نیم رسانا با انجام آنالیز هایی همچون XRD و SEM و…
 • تحلیل و بررسی آنالیزهای تشخیص عنصری

انجام پایان نامه شیمی – کمومتریکس

شیمی تئوری (کمومتریکس) شاخه ای از علم شیمی است که امروزه در گرایش های شیمی تجزیه، شیمی معدنی و شیمی فیزیک جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. دانشجویان رشته شیمی با زمینه کمومتریکس بسته به گرایش در آزمایشگاه ها نتایج عملی را بدست می آورند و سپس بصورت نظری (به کمک نرم افزار) به تحلیل فرآیندهای شیمیایی می‌پردازند که در هر دو صورت برای پیشرفت در تحقیق و تحلیل نتایج از نرم افزارهایی کمک می‌گیرند که از آن جمله می‌توان به نرم افزارهای زیر اشاره کرد:

MATLAB ، Gaussian ، Hyper hem ، ChemOffic

انجام پایان نامه شیمی با گرایش های زیر قابل انجام می باشد:

انجام پایان نامه شیمی – فیتوشیمی یا شیمی گیاهی

خواص دارویی و شیمیایی گیاهان بحث اصلی فیتوشیمی است. فیتو شیمی از دیرباز با شیمی گیاهان دارویی در هم آمیخته شده، تاثیر زیادی نیز در علم داروسازی به وجود آورده است.

فتوشیمی غالبا به استخراج، جداسازی، تغلیظ، آنالیز، کروماتوگرافی و الکتروفورز می پردازد که باعث استخراج روابط ساختاری و بیوسنتزی می شود. موضوعات پایان نامه فیتوشیم شامل سنتز و نیمه سنتز ترکیبات طبیعی ، تهیه بانک عصاره گیاهان بومی و غربالگری گیاهان به لحاظه تاثیرات زیستی و بعد شناسایی ترکیبات تاثیرگذار، آنالیزهای فیتوشیمیایی گیاهان مختلف و جداسازی و تعیین ساختار ترکیبات طبیعی، کنترل کیفیت و کمیت گیاهان دارویی و خالصسازی باشد.

انجام پایان نامه شیمی – نانو شیمی یا نانوتکنولوژی

رشته‌ای از دانش کاربردی و فناوری است که موضوعات گسترده‌ای را پوشش می‌دهد. ماهیت اصلی این رشته بررسی ماده یا دستگاه‌های در ابعاد کمتر از ۱ میکرومتر، (معمولاً حدود یک تا یکصد نانومتر) است.

در حقیقت نانوشیمی رشته جدید به حساب نمی آید و در واقع فناوری نانو به تمام علوم اضافه گردیده است که در رشته شیمی در تمامی گرایشها (شیمی آلی ، معدنی، تجزیه و یا شیمی فیزیک) می توان رویکرد نانو را در نظر گرفت.

انجام پایان نامه شیمی دریا

شیمی دریا شامل مباحث شیمی آلاینده، شیمی آب، نفت وگاز، معادن و کانی ها، شیمی مناطق فراجوش، خوردگی سازه میشود. تحلیل ترکیبات شیمیایی آب دریا و رسوبات و پارامترهای آلی –معدنی و نمک زدایی و بررسی آلودگی ها و مکانیزم های موجود جز مباحث شیمی دریا به حساب می آید. در این رشته به شناخت عوامل کنترل کننده توزیع مواد شیمیایی از طریق فرآیندهای بیولوژیکی نیز توجه شده است.

انجام پایان نامه شیمی دریا

انجام پایان نامه شیمی ‌دارویی

شیمی دارویی در حقیقت استفاده از مبانی پایه شیمی ‌و زیست شناسی برای ایجاد ترکیب که نتیجه آن استخراج مواد دارویی جدید می باشد تعریف می گردد.

انجام پایان نامه شیمی دارو

نرم افزارهای کاربردی برای نگارش پایان نامه شیمی

XCrySDen :برنامه ای برای رسم ساختارهای مولکولی و کریستالی

ProsimgraphsPro : برنامه ای جهت محاسبات، شبیه سازی و بررسی ترکیبات شیمیایی

Mestrelab Mnova: جهت تجزیه و تحلیل داده های گوسین ، NMR ، MS ، GC و LS استفاده می شود

Molegro Virtual Docker: نرم افزاری جهت شبیه سازی داکینگ مولکولی و لیگاندهای پروتئینی

Umberto NXT CO2 : نرم افزاری جهت محاسبه تاثیرات کربنی یک محصول در طول چرخه تولید

انجام پایان نامه شیمی نرم افزار

EquationsPro : نرم افزار جهت حل مسائل شیمی و معادلات ریاضی

DataPro : نرم افزار انجام محاسبات شیمیایی

Espresso ELN : ترم افزار مستند سازی آزمایشات شیمی

پایگاه های معتبر مقالات برای نگارش پایان نامه شیمی

مهم ترین پایگاه های مقالات رشته شیمی بر اساس اثر بخش بودن، سطح مقالات و تعداد ارجاعات به صورت زیر دسته بندی می شود:

انجمن شیمی مریکا (American Chemical Society): به جرات میتوان گفت که معتبرترین مجلات شیمی توسط انجمنی شیمی آمریکا چاپ میشود مثل: Chemical Reviews, ACS Nano, Analytical Chemistry
Nature: نیچر مجله معتبری است که کارهای بسیار جدید و ایده‌های ناب در علوم پابه را منتشر می کند.
انجمن سلطنتی شیمی (Royal Society of Chemistry): این پایگاه هم مجلات معتبر مرتبط با شیمی را منتشر می کند.
Science Direct که متعلق به پایگاه الزویر است یکی از مفیدترین منابع مقاله به حساب می آید که حوزه های مختلف علوم مهندسی، علوم پایه، انسانی و پزشکی را شامل می شود.
Springer ، Wiley ،Taylor and Francis از دیگر پایگاه های معتبر هستند که مقالات خوبی را در زمینه های مختلف منتشر میکنند.

نحوه نگارش پایان نامه شیمی

معمولا فصل بندی هر پایان نامه ارشد یا رساله دکتری به صورت زیر می باشد:

 • فصل اول : مقدمه یا کلیات
 • فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
 • فصل سوم : بخش‌های مربوط به کار اصلی تحقیق (ارایه روابط و نظریه ها) یا روش تحقیق
 • فصل چهارم : نتایج (Results) و بحث (Discussion)
 • فصل پنجم : نتیجه گیری(Conclusion) و پیشنهادات(Suggestions)

خدمات موسسه راسا در قبال انجام پایان نامه شیمی

در موسسه راسا ما از ابتدای کار با شما هستیم: ۱- بر اساس موضوع پیشنهادی از سوی شما و یا خود موسسه به شما مقاله مرجع معرفی می کنیم. ۲- پس از تایید استاد راهنمای شما، پروپوزال مطابق با مقاله مرجع کامل می گردد. ۳- پس از تصویب پروپوزال، گزارش و شبیه سازی پایان نامه شما یا انجام تستهای پایان نامه به صورت گزارش های ماهانه انجام می شود. ۴- برای شبیه سازی ها یا تستهای انجام شده ، فایل ویدیوی آموزشی تهیه می گردد. ۵- پس از تایید تمامی کارها تا اینجا توسط شما و استاد راهنما، فایل پاورپوینت ارایه مهیا می گردد. ۶- در صورت تمایل، از پایان نامه شما مقالات کنفرانسی و ژورنالی استخراج می شود.

امیدواریم خواندن این مقاله مفید برای مشاوره انجام پایان نامه شیمی باشد، در صورتیکه تمایل به سفارش نگارش پایان نامه شیمی  با تکمیل فرم زیر، تیم راسا در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد.

دیدگاه‌ها (1)

*
*

  عرفان مهمان مهر 21, 1399 پاسخ

  سلام. من میخوام کل کارای آزمایشگاهیش هم توسط تیم شما انجام بشه. پروپوزالم آماده هست و روند انجام کارهای آزمایشگاه هم مشخصه

با ما در واتساپ در تماس باشید